💾

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại date – Cập nhật lại timezone sudo dpkg-reconfigure tzdata Sau đó bạn lựa chọn Asia/Ho Chi Minh City để chuyển sang múi giờ VN Tin Học PQS Chúc…

💾

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại date – Cập nhật lại timezone sudo rm /etc/localtime sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime Tin Học PQS Chúc bạn thành công!…