💾

Để đăng nhập Cpanel Hosting, ta truy cập địa chỉ sau: cpanel.tinhocpqs.com – Chọn 1 trong 3 máy chủ để truy cập, mặc định là VPS 1 vps1.tinhocpqs.com * vps2.tinhocpqs.com vps3.tinhocpqs.com – Tại trang đăng nhập, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã cung cấp khi đăng kí. Lưu ý: Nhập chính xác thông tin; Đặt…