💾

Trước đây, việc transfer tên miền diễn ra rất nhanh chóng, chỉ cần mở khóa chuyển đổi và cung cấp mã Auth-code cho bên tiếp nhận gửi yêu cầu là sau vài ngày tên miền được transfer về nhà đăng ký mới. Chính sách mới chính thưc được áp dụng từ ngày 01/12/2016 về transfer tên…